Algemene inbrengvoorwaarden onder algemene aankoop voorwaarden. 

 

 

Algemene Aankoopvoorwaarden.

 

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene aankoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle onderdelen van de relatie tussen 123trucksales en de (potentiële)kopende partij, verder benoemd als “koper”, zoals de betreffende, bemiddeling, waardering tenzij anders overeengekomen.

 

1.2 De toepasselijkheid van door (potentiële)koper gehanteerde algemene of bijzondere (inkoop-) voorwaarden worden uitdrukkelijk door 123trucksales van de hand gewezen.

 

1.3 De algemene aankoopvoorwaarden worden aan de (potentiële)koper bekend gemaakt door publicatie en akkoordverklaring via de website, bij aanmelden via de website en alvorens het uitbrengen van een definitief bod. Iedere deelnemer van de veiling geeft daardoor te kennen de toepasselijkheid van deze voorwaarden te erkennen.

 

1.4 Mocht enig geschil ontstaan tussen 123trucksales en (potentiële)koper of verkoper, dan is uitsluitend de bevoegde rechter in het arrondissement Midden Nederland te Hilversum aangewezen om het geschil te beslechten.

 

1.5 123trucksales kan, naast deze aankoopvoorwaarden, bijzondere voorwaarden van toepassing verklaren. Indien en voor zover bijzondere voorwaarden van 123trucksales strijdig zijn met deze aankoopvoorwaarden prevaleert het bepaalde in de bijzondere voorwaarden.

 

1.6 In geval van verschillen tussen vertalingen van deze (bijzondere)aankoopvoorwaarden en de Nederlandse tekst van de (bijzondere) aankoopvoorwaarden, prevaleert de Nederlandse tekst.

 

1.7 Op alle geschillen tussen 123trucksales en de gebruikers is Nederlands recht van toepassing, met dien verstande dat het Weens koopverdrag is uitgesloten.

 

 

2. Informatie veilingkavels

2.1 De te verkopen zaken zijn weergegeven in kavels. 123trucksales is niet aansprakelijk voor in de kavels eventuele vermelde onjuiste of onvolledige omschrijvingen.

 

2.2 De (potentiële)koper draagt zelf de verantwoordelijkheid de aangeboden kavels middels de website te controleren. Nadere gewenste informatie inzake de beschikbare kavel(s) kan worden ingewonnen door een e-mail te sturen, om nadere informatie, naar: [email protected]

 

2.3 De (potentiële)koper kan geen enkel recht ontlenen aan weergaven danwel omschrijvingen op de website.

 

2.4 Aan de verkopende partij c.q. inbrenger is het recht van gunning voorbehouden.

 

3. Rechten en plichten van 123trucksales

3.1 123trucksales kan niet aansprakelijk worden gesteld door de koper met betrekking tot door 123trucksales uitgebrachte adviezen inzake ingebrachte of afgewezen zaken.

 

3.2 Alle rechten met betrekking tot het veilingsysteem, hieronder alle voorwaarden, modaliteiten, beschrijvingen, data, beeldmateriaal, bewerkingsmethodes en knowhow behoren uitsluitend toe aan 123trucksales. Alle auteursrechten, merken en trademarks en andere immateriële rechten voor en betreffende het veilingsysteem behoren uitsluitend aan 123trucksales.

 

3.3 123trucksales behoudt zich het recht voor om, bij onjuist gebruik van de website of overschrijden van enige betalingstermijn, de deelnemer uit te sluiten van verdere deelname aan de veiling(en) en/of gebruik van de website.

 

3.4 123trucksales is geen partij bij de koopovereenkomst, doch bemiddelt slechts bij het tot stand brengen van koopovereenkomsten.

 

3.5 Ingeval de veiling geschiedt ten overstaan van een notaris of gerechtsdeurwaarder, houdt deze toezicht op de veiling en de aldaar gedane biedingen en toewijzingen.

 

3.6 123trucksales en verkoper zijn ook bevoegd om biedingen op de kavels uit te brengen.

 

3.7 De gebruikers dienen alleen voor correcte en rechtmatige doeleinden van het veilingsysteem gebruik te maken. Ieder misbruik hiervan zal tot aansprakelijkheid leiden.

 

3.8 123trucksales is gerechtigd zonder opgaaf van redenen (potentiële)kopers te weigeren.

 

3.9 Het wijzigen van gegevens c.q. omschrijvingen van de kavels door 123trucksales is te allen tijde toegestaan.

 

 

4. Kopersverplichtingen

4.1 De (potentiële)koper dient meerderjarig te zijn en bevoegd om rechtshandelingen te verrichten. De (potentiële)koper dient zich voor aanvang van de veiling door 123trucksales te laten registreren middels het (digitale)formulier bij gebreke waarvan hij niet gerechtigd is deel te nemen aan de veiling. Door invulling van het (digitale)formulier geeft (potentiële)koper 123trucksales uitdrukkelijk toestemming zijn persoonsgegevens te gebruiken.

 

4.2 De (potentiële)koper dient zich op eerste verzoek van 123trucksales te legitimeren.

 

4.3 De (potentiële)koper is verplicht er voor te zorgen dat de door hem op het (digitale)formulier ingevulde gegevens volledig, correct en naar waarheid worden ingevuld en garandeert de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte gegevens. Van eventuele wijzigingen in de persoonsgegevens dient de (potentiële)koper 123trucksales schriftelijk op de hoogte te stellen

 

4.4 De (potentiële)koper dient op eerste verzoek en naar genoegen van 123trucksales aan te tonen dat zij kredietwaardig is, bij gebreke waarvan123trucksales de deelname aan de veiling kan ontzeggen.

 

4.5 Een koopovereenkomst komt tot stand door toewijzing/gunning. Toewijzing vindt doorgaans plaats aan de bieder die het hoogste bod heeft gedaan. Door gunning of om andere redenen ter beoordeling van 123trucksales, kan in plaats daarvan worden toegewezen aan een andere gebruiker.

 

4.6 De gebruikersnaam en het wachtwoord waarvan de (potentiële)koper gebruik maakt bij een veiling zijn strikt persoonlijk en mogen door koper niet aan derden worden overgedragen. Als de (potentiële)koper vreest dat een ander zijn wachtwoord kent, dient koper 123trucksales hiervan onverwijld op de hoogte te stellen. 123trucksales blokkeert in dat geval verdere toegang om misbruik in naam van de (potentiële)koper te voorkomen. De (potentiële)koper zal hierna op diens verzoek een nieuw wachtwoord ontvangen. De (potentiële)koper blijft altijd aansprakelijk, ook in geval van misbruik van wachtwoord en/of gebruikersnaam, voor alle handelingen die op een veiling plaatsvinden. De (potentiële)koper zal 123trucksales vrijwaren en schadeloos stellen voor alle schade die voortvloeit uit misbruik en/of gebruik van wachtwoord en/of gebruikersnaam. 123trucksales is te allen tijde gerechtigd om nakoming te vorderen van de koper van biedingen die hebben plaatsgevonden door gebruik van het wachtwoord en de gebruikersnaam van de koper.

 

4.7 De rechten en plichten uit hoofde van deze algemene voorwaarden komen uitsluitend toe aan de (potentiële)koper en kunnen niet worden overgedragen.

 

4.8 De (potentiële)koper erkent uitdrukkelijk het recht van 123trucksales om schade en kosten, in geval van onjuist gebruik van de website van 123trucksales en deelname aan een veiling, op de (potentiële)koper te verhalen.

 

5. Koopovereenkomst, biedingen

5.1 De (potentiële)koper kan op de website een bod doen op één of meer kavels. Ieder bod is onvoorwaardelijk, onherroepelijk en zonder enig voorbehoud. 123trucksales en/of verkoper is/zijn gerechtigd om zonder opgaaf van redenen biedingen niet te accepteren. Biedingen vinden plaats exclusief opgeld en BTW. 

 

5.2 De in het kader van een door 123trucksales uitgevoerde online veiling, door een koper gekochte kavel of kavels is of zijn voor risico van koper vanaf het moment van de totstandkoming van de koopovereenkomst met de verkoper.

 

5.3 123trucksales is niet aansprakelijk voor in de kavels vermelde eventuele onjuiste of onvolledige omschrijvingen.

 

5.4 Biedingen kunnen worden uitgebracht in de vorm van een (eenmalig, handmatig)“statisch bod” of een “automatisch bod”. Bij een statisch bod doet de (potentiële)koper een bieding in de vorm van een vast bedrag per kavel. Bij een “automatisch bod”geeft de (potentiële)koper aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het veilingsysteem zorgt er dan voor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de (potentiële)koper aangegeven maximum niet is bereikt. Een “automatisch bod” kan door de (potentiële) koper uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is.

 

5.5 Aan verkopers is het recht van gunning voorbehouden.

 

5.6 De koper krijgt binnen 48 uur na sluiting van de veiling (zaterdagen, zondagen en feestdagen niet meegerekend) per e-mail bevestigd namens verkoper(s) dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen. Indien de koper geen e-mail krijgt binnen de genoemde termijnen, betekent dit dat zijn bod niet is toegewezen. 123trucksales heeft te allen tijde het recht niet toe te wijzen of onder opschortende voorwaarde(n) toe te wijzen.

 

5.7 De koopovereenkomst komt tot stand door toewijzing/gunning. Toewijzing vindt doorgaans plaats aan de koper die het hoogste bod heeft gedaan. Door toepassing van het bepaalde in artikel 5.1, door gunning of om andere redenen ter beoordeling van 123trucksales, kan in plaats daarvan worden toegewezen aan een andere koper die het alsdan hoogst toewijsbare bod heeft uitgebracht.

 

5.8 De op één na hoogste bieder is verplicht zijn bieding tot en met de dag dat de kavel opgehaald kan worden c.q. geleverd wordt gestand te doen voor het geval de hoogste bieding ongeldig wordt verklaard of niet gestand wordt gedaan, bijvoorbeeld omdat de hoogste bieder zijn verplichtingen niet of niet volledig nakomt, of omdat de overeenkomst met de hoogste bieder om een andere reden niet tot stand komt.

 

5.9 Iedere kavel wordt verkocht in de toestand waarin zij zich bevindt op het ogenblik van de toewijzing.

 

5.10 123trucksales is geen partij bij de koopovereenkomst, doch bemiddelt slechts bij het tot stand brengen van koopovereenkomsten.

 

5.11 Levering geschiedt vanaf de door 123trucksales aan te wijzen locatie.

 

5.12 Gekochte kavels kunnen op nacalculatie worden vervoerd. Vervoer wordt uitgevoerd voor rekening en risico van de koper.

 

5.13 Indien de koper afname weigert of nalatig is informatie of instructies noodzakelijk voor de levering te verstrekken of op te volgen, worden voor rekening van koper die maatregelen getroffen, ter beoordeling van 123trucksales, die nodig zijn. De (in gebreke zijnde)koper is in dat geval alle kosten, waaronder commissie, transport- en opslagkosten, verschuldigd.

 

5.14 Indien de koper na in gebreke te zijn gesteld alsnog niet afneemt, is 123trucksales gerechtigd de zaken aan een volgende bieder toe te wijzen.

 

6. Betaling

6.1 Betaling dient te geschieden in euro’s binnen 48 uur na het einde van de veiling, door het verschuldigde bedrag te doen bijschrijven op de bankrekening van 123trucksales.

 

6.2 Na ontvangst van volledige betaling ontvangt de koper de adresgegevens van de afhaallocatie en het tijdstip waarop de gekochte kavel(s) zijn af te halen.

 

6.3 Indien een koopovereenkomst niet tot stand komt door het verzuim van een koper na het plaatsen van een bod, is123trucksales gerechtigd tot het belasten van de, voor verkopende en kopende partij, geldende courtage bij de in gebreke zijnde partij.

 

6.4 Het opgeld en andere 123trucksales toekomende vorderingen dienen direct, doch binnen 48 uur, en rechtstreeks aan 123trucksales betaald te worden. Verrekening of opschorting is uitgesloten.

 

6.5 Bij iedere te late betaling wordt de wettelijke rente, verhoogd met 8%, in rekening gebracht berekend vanaf factuur vervaldatum.

 

6.6 Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening, voor zover de wet zulks toelaat.

 

6.7 Alle termijnen waaraan koper zich dient te houden, moeten worden beschouwd als fatale termijnen, zodat de koper bij overschrijding daarvan zonder nadere ingebrekestelling in verzuim zal zijn.

 

6.8 Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de koper dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 

6.9 Indien geen volledige of tijdige betaling heeft plaatsgevonden is de koper zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Alle kosten, ontstaan of verbandhoudende met de gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de invordering van al het uit hoofde van den overeenkomst verschuldigde, zijn voor rekening van de koper. De koper zal de kosten op eerste aanmaning van 123trucksales voldoen.

 

7. Uitsluiting aansprakelijkheid

7.1 123trucksales is niet aansprakelijk voor het niet voldoen van het aangeboden object aan Europese richtlijnen, wettelijke bepalingen of andere wet- en regelgeving.

 

7.2 123trucksales is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door en/of voortvloeiende uit milieubelastende of schadelijke stoffen in of aan de aangeboden kavel.

 

7.3 123trucksales is niet aansprakelijk voor in het kader van een internetveiling veroorzaakte schade als gevolg van eventueel via de veilingwebsite verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden.

 

7.4 123trucksales is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste, verouderde en/of onvolledige informatie al dan niet vermeld op de website van 123trucksales en/of op websites die kunnen worden bezocht door te klikken op links naar andere websites vermeld op de website van 123trucksales.

 

7.5 123trucksales is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door 123trucksales en/of de door haar ingeschakelde derden, hulppersonen of personeelsleden.

 

7.6 123trucksales kan niet garanderen dat de verkoper daadwerkelijk gerechtigd is om de ter veiling aangeboden kavel(s) te vervreemden en dat deze niet zijn bezwaard met beperkte rechten, overige beperkingen of intellectuele eigendomsrechten van derden. 123trucksales is niet aansprakelijk voor door koper te lijden en geleden schade, eventuele gevolgschade daaronder begrepen, voor zover van beschikkingsonbevoegdheid van verkoper, beperkte rechten, niet-gerechtigdheid tot vervreemding, overige beperkingen en/of intellectuele eigendomsrechten van derden met betrekking tot de kavel(s) sprake mocht zijn.

 

7.7 123trucksales is niet aansprakelijk voor in het kader van een internetveiling veroorzaakte schade als gevolg van computerstoringen, waaronder mede worden begrepen gebreken en/of storingen van harden/of software. 123trucksales is derhalve onder andere niet aansprakelijk voor schade indien de koper als gevolg van een computerstoring niet in staat is een bod uit te brengen.

 

8. Aansprakelijkheid

8.1 Eventuele aansprakelijkheid van 123trucksales is beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar wordt gedekt en/of uitgekeerd.

 

8.2 Indien de schade niet door de verzekering wordt gedekt en/of uitgekeerd, is de aansprakelijkheid van 123trucksales beperkt tot het bedrag waarop 123trucksales ingevolge de overeenkomst met de verkoper aanspraak heeft.

 

8.3 123trucksales is in ieder geval niet aansprakelijk voor: gevolgschade, o.a. in de vorm van winstderving; tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden; schade veroorzaakt door of verband houdend met het afvoeren van milieubelastende en/of gevaarlijke stoffen; schade veroorzaakt door of in verband staand met bediening, beheer en onderhoud van technische installaties.

 

8.4 123trucksales en/of Verkoper geven geen vrijwaring aan koper voor zichtbare of verborgen verbreken of garantie in verband met compleetheid, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het doel waarvoor de koper de zaken heeft gekocht, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en/of de mogelijkheid tot overdracht van zaken aan derden. Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en/of verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en/of nakoming van koper of overige derden. Is sprake van non-conformiteit als bedoeld in artikel 7:17 lid 2 en/of 3 BW, dan geldt de in deze voorwaarden opgenomen uitsluiting van aansprakelijkheid.

 

 

 

 

Algemene Inbrengvoorwaarden.

 

 

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle onderdelen van de relatie tussen 123trucksales en de inbrengende partij, verder benoemd als “verkoper”, zoals de betreffende bemiddelingen, waardering tenzij anders overeengekomen.

 

1.2 De toepasselijkheid van door verkoper gehanteerde algemene of bijzondere (inkoop-) voorwaarden worden uitdrukkelijk door 123trucksales van de hand gewezen.

 

1.3 123trucksales kan, naast deze Inbrengvoorwaarden, bijzondere voorwaarden van toepassing verklaren. Indien en voor zover bijzondere inbrengvoorwaarden van 123trucksales strijdig zijn met deze Voorwaarden prevaleert het bepaalde in de bijzondere voorwaarden.

 

1.4 Mocht enig geschil ontstaan tussen123trucksales en koper of verkoper, dan is uitsluitend de bevoegde rechter in het arrondissement Midden Nederland te Hilversum aangewezen om het geschil te beslechten.

 

1.5 In geval van verschillen tussen vertalingen van deze inbrengvoorwaarden en de Nederlandse tekst van de inbrengvoorwaarden, prevaleert de Nederlandse tekst.

 

1.6 Op alle geschillen tussen 123trucksales en de gebruikers is Nederlands recht van toepassing, met dien verstande dat het Weens koopverdrag is uitgesloten.

 

2. Opdrachtovereenkomst

2.1 De te verkopen zaken zijn weergegeven in kavels. 123trucksales is niet aansprakelijk voor in de kavels vermelde onjuiste of onvolledige omschrijvingen.

 

2.2 De verkoper geeft aan 123trucksales opdracht de door hem ingebrachte kavels ter veiling via internet aan te bieden.

 

2.3 De verkoper machtigt 123trucksales om in zijn naam de kavel(s) te verkopen onder de door 123trucksales vast te stellen voorwaarden.

 

2.4 De ontvangst van de aanmelding van de door de verkoper ingebrachte kavel(s) verplicht 123trucksales echter niet deze ingebrachte kavel(s) ook daadwerkelijk in de veiling op te nemen.

 

2.5 Aan verkoper is het recht van gunning voorbehouden.

 

2.6 De door de verkoper ingebrachte kavels dienen beschikbaar te blijven voor de veiling. Indien een voertuig, nadat het door de verkoper is ingebracht, verwijderd dient te worden (bijvoorbeeld omdat deze reeds is verkocht) is 123trucksales gerechtigd daarvoor kosten in rekening te brengen overeenkomstig de courtage. Alsmede is de verkoper gehouden de hoogste bieder schadeloos te stellen. Op de dag van de Veiling zelf is het verwijderen van voertuigen uitgesloten. Voertuigen waarop biedingen rusten zijn uitgesloten voor verwijdering van de veiling.

 

3. Rechten en plichten 123trucksales

3.1 Verkoper verklaart dat, na plaatsing van opnameopdracht, 123trucksales gerechtigd is de te veilen zaken te fotograferen of anderszins in beeld te brengen en af te beelden op elke door 123trucksales gewenste wijze, voor, tijdens en na de veiling met de wettelijke bepalingen in acht genomen. 123trucksales behoudt het auteursrecht op al het beeldmateriaal.

 

3.2 Alle auteursrechten, merken, rechten met betrekking tot het veilingsysteem en andere intellectuele eigendomsrechten en know-how voor en betreffende het veilingsysteem behoren uitsluitend aan 123trucksales.

 

3.3 123trucksales behoudt zich het recht voor om, bij onjuist gebruik van de website of overschrijden van enige betalingstermijn, de overeenkomst te ontbinden en de deelnemer uit te sluiten van verdere deelname aan de veiling(en) en/of gebruik van de website.

 

3.4 123trucksales is geen partij bij de koopovereenkomst, doch bemiddelt slechts bij het tot stand brengen van koopovereenkomsten.

 

3.5 Ingeval de veiling geschiedt ten overstaan van een notaris of gerechtsdeurwaarder, houdt deze toezicht op de veiling en de aldaar gedane biedingen en toewijzingen.

 

4. Verkoperverplichtingen

4.1 De verkoper dient meerderjarig en bevoegd te zijn om rechtshandelingen te verrichten. Verkoper dient zich voor aanvang van de veiling door 123trucksales te laten registreren middels het digitale formulier en bij gebreke waarvan hij niet gerechtigd is deel te nemen aan de veiling. Door invulling van het digitale formulier geeft verkoper 123trucksales uitdrukkelijk toestemming zijn persoonsgegevens te gebruiken.

 

4.2 De verkoper dient zich op eerste verzoek van 123trucksales te legitimeren.

 

4.3 Verkoper is verplicht er voor te zorgen dat de door hem op het digitale formulier ingevulde gegevens volledig, correct en naar waarheid worden ingevuld en garandeert de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte gegevens. Van eventuele wijzigingen in de persoonsgegevens dient de verkoper 123trucksales schriftelijk op de hoogte te stellen.

 

4.4 De verkoper garandeert dat hij als eigenaar of anderszins gerechtigd is de zaken ter veiling aan te beiden en vrijwaart 123trucksales voor alle aanspraken van derden. De verkoper is op eerste verzoek verplicht alle informatie inzake de herkomst van de kavel(s) aan 123trucksales te verstrekken onderbouwd met bewijsmateriaal.

 

4.5 De verkoper is aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het verstrekken van onjuiste, onvolledige en misleidende informatie en/of van andere aan de verkoper te wijten omstandigheden.

 

4.6 De gebruikersnaam en het wachtwoord waarvan de verkoper gebruik maakt bij een veiling zijn strikt persoonlijk en mogen door verkoper niet aan derden worden overgedragen. Als de verkoper vreest dat een ander zijn wachtwoord kent, dient verkoper 123trucksales hiervan onverwijld op de hoogte te stellen. 123trucksales blokkeert in dat geval verdere toegang om misbruik in naam van de verkoper te voorkomen. De verkoper zal hierna op diens verzoek een nieuw wachtwoord ontvangen. De verkoper blijft altijd aansprakelijk, ook in geval van misbruik van wachtwoord en/of gebruikersnaam, voor alle handelingen die op een veiling plaatsvinden. Verkoper zal 123trucksales vrijwaren en schadeloos stellen voor alle schade die voortvloeit uit misbruik en/of gebruik van wachtwoord en/of gebruikersnaam. 123trucksales is te allen tijde gerechtigd om nakoming te vorderen van de verkoper van biedingen die hebben plaatsgevonden door gebruik van het wachtwoord en de gebruikersnaam van de verkoper.

 

4.7 De rechten en plichten uit hoofde van deze algemene voorwaarden komen uitsluitend toe aan de verkoper en kunnen niet worden overgedragen.

 

4.8 De verkoper erkent uitdrukkelijk het recht van 123trucksales om zijn schade en kosten, in geval van onjuist gebruik van de website van 123trucksales en deelname aan een veiling, op de verkoper te verhalen.

 

5. Terugname ingebrachte kavels

5.1 De ingebrachte zaken dienen te allen tijde beschikbaar te blijven voor de veiling.

 

5.2 Eventuele eerdere verkoop of verlies van het voertuig ontslaat verkoper niet van de verplichting om aan 123trucksales de courtage en/of aanvullende kosten te voldoen. Bovendien dient verkoper de op de veiling hoogst biedende schadeloos te stellen, mits boven de gestelde ondergrens is geboden. Indien een ingebrachte zaak voorgaand aan de veiling verwijderd dient te worden is 123trucksales gerechtigd daarvoor kosten in rekening te brengen overeenkomstig de courtage. Op de dag van de veiling zelf is het verwijderen van voertuigen uitgesloten.

 

 

6. Courtage/commissie

6.1 Indien een kavel is verkocht, keert 123trucksales het geboden bedrag exclusief opgeld, verminderd met de overeengekomen courtage en alle overige ten laste van de verkoper komende kosten en lasten, uit aan de verkoper binnen een termijn van circa 10 werkdagen onder de voorwaarde dat 123trucksales de gelden van de koper heeft ontvangen.

 

6.2 Indien een koop niet tot stand komt door het verzuim van een van de partijen, is 123trucksales gerechtigd tot het belasten van de, voor verkopende en kopende partij, geldende courtage bij de in gebreke zijnde partij.

 

6.3 De courtage en andere 123trucksales toekomende vorderingen dienen direct en rechtstreeks aan 123trucksales betaald te worden. Verrekening of opschorting is uitgesloten.

 

6.4 Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening, voor zover de wet zulks toelaat.

 

6.5 Alle termijnen waaraan verkoper zich dient te houden, moeten worden beschouwd als fatale termijnen, zodat de verkoper bij overschrijding daarvan zonder nadere ingebrekestelling in verzuim zal zijn.

 

6.6 Door de verkoper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de verkoper dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 

6.7 Indien geen volledige of tijdige betaling heeft plaatsgevonden is de verkoper zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Alle kosten, ontstaan of verbandhoudende met de gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de invordering van al het uit hoofde van den overeenkomst verschuldigde, zijn voor rekening van de verkoper. De verkoper zal de kosten op eerste aanmaning van 123trucksales voldoen.

 

7. Uitsluiting aansprakelijkheid

7.1 123trucksales is niet aansprakelijk voor het niet voldoen van de aangeboden zaak aan Europese richtlijnen, wettelijke bepalingen of andere wet- en regelgeving.

 

7.2 123trucksales is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door en/of voortvloeiende uit milieubelastende of schadelijke stoffen in of aan de aangeboden zaken.

 

7.3 123trucksales is niet aansprakelijk voor in het kader van een internetveiling veroorzaakte schade als gevolg van eventueel via de veilingwebsite verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden.

 

7.4 123trucksales is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste, verouderde en/of onvolledige informatie al dan niet vermeld op de website van 123trucksales en/of op websites die kunnen worden bezocht door te klikken op links naar andere websites vermeld op de website van 123trucksales.

 

7.5 123trucksales is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door haar ingeschakelde derden, hulppersonen of personeelsleden.

 

7.6 123trucksales kan niet garanderen dat de Verkoper daadwerkelijk gerechtigd is om de zaken te vervreemden en dat deze niet zijn bezwaard met beperkte rechten, overige beperkingen of intellectuele eigendomsrechten van derden. 123trucksales is niet aansprakelijk voor door verkoper te lijden en geleden schade, eventuele gevolgschade daaronder begrepen, voor zover van beschikkingsonbevoegdheid van verkoper, beperkte rechten, niet-gerechtigdheid tot vervreemding, overige beperkingen en/of intellectuele eigendomsrechten van derden met betrekking tot de zaken sprake mocht zijn.

 

7.7 123trucksales is niet aansprakelijk voor in het kader van een internetveiling veroorzaakte schade als gevolg van computerstoringen, waaronder mede worden begrepen gebreken en/of storingen van harden/of software. 123trucksalesis derhalve onder andere niet aansprakelijk voor schade indien de koper als gevolg van een computerstoring niet in staat is een bieding uit te brengen.

 

7.8 123trucksales is onherroepelijk gemachtigd echter niet verplicht onverkochte kavels in een volgende veiling op te nemen of onderhands te verkopen. Onderhandse verkoop kan echter uitsluitend plaatsvinden in overleg met de verkoper. Bij verkoop buiten de veiling om, blijven de overige voorwaarden van toepassing zoals deze zouden gelden voor de veiling.

 

8. Aansprakelijkheid

8.1 Eventuele aansprakelijkheid van 123trucksales is beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar wordt gedekt en/of uitgekeerd.

 

8.2 Indien de schade niet door de verzekering wordt gedekt en/of uitgekeerd, is de aansprakelijkheid van 123trucksales beperkt tot het bedrag waarop 123trucksales ingevolge de overeenkomst met de verkoper aanspraak heeft.

 

8.3 123trucksales is in ieder geval niet aansprakelijk voor: gevolgschade, o.a. in de vorm van winstderving; tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden; schade veroorzaakt door of verband houdend met het afvoeren van milieubelastende en/of gevaarlijke stoffen; schade veroorzaakt door of in verband staand met bediening, beheer en onderhoud van technische installaties.